Forsteninger

Forsteninger


Livet på Jorden opstod i havet for milliarder af år siden. Det var primitive alger og i ganske mange milliarder år forblev livet primitivt. Men for godt 600 millioner år siden ændrede livet sig brat på relativ kort tid - sådan geologisk set. Pludselig dukkede der mange forskellige og mere avancerede arter op. Det er fx graptolitter og trilobitter. Begge dyregrupper uddøde allerede i Jordens urtid.

Museet viser livets udvikling lige fra de mest primitive spor efter orme til specialiserede og tilpassede livsformer gennem tiderne.


Blæksprutter - de sejlivede

De første blæksprutter viste sig allerede i Jordens urtid. I koralrev, hvor Øland er i dag, levede der flere former for blæksprutter. Vi kender dem bedst fra Ølandskalksten i gulve, hvor rester af blæksprutter ligger spredt som lyse spyd. Blæksprutter fra Øland findes hyppigt ved Gedsers strande.

I Jordens middelalder bredte ammonitter sig over hele verden og blev en af de dominerende dyregrupper. Med afslutningen af Kridttiden led ammonitterne samme skæbne som dinosauerne og uddøde. På stranden kan man næsten ikke undgå at finde "Vættelys", som er rester af blæksprutter med et indre skellet. Kun den blæksprutte fra Jordens middelalder, der hedder nautil, har nulevende efterkommere. I dag er verdens have igen befolket med et hav af blækspruttearter.


Koralrev - fortidens Great Barrier Reef

Allerede i Jordens urtid var der koralrev. Det er fx "bikagekoraller" og "kædekoraller". Vi finder rester på stranden fra Øland og Gotland ført med isbræerne i istiden. Dengang som nu var der et væld af dyrearter knyttet til koralrevene, fx søliljer og armfødder.


Snoede snegle med takker og spir

Snegle og muslinger er gamle dyregrupper, der har udviklet de særeste former. Museet udstiller både nogle af de ældste og de yngste.


Hajer og mammutter

Livet startede i havet. Først i begyndelse af Silurtiden for knap 400 mio. år siden opstod de første landplanter. Siden gik det stærkt. Flere og flere planter kom til og med dem, kom også dyrene. Gradvist blev landområderne befolket. I havet blev hajerne talrige, og flere arter lever i dag. Mamutten var kun på Jorden for en kort bemærkning sammen med gletcherne i kvartærtiden. I museet er der tænder både fra haj og mamut.

_____________________________________________________________________________


Versteinerungen

Das Leben auf der Erde entstand vor Milliarden von Jahren im Meer. Es waren primitive Arten. Das Leben verblieb primitiv während sehr vieler Milliarden Jahre. Vor gut 600 Millionen Jahren veränderte sich das Leben plötzlich in relativ kurzer Zeit – geologisch gesehen. Plötzlich tauchten viele verschiedene und mehr avancierte Arten auf. Das sind z. B. Graptolithen und Trilobiten. Beide Tiergruppen starben bereits während der Urzeit der Erde aus.

Das Museum zeigt die Entwicklung des Lebens von den primitivsten Spuren von Würmern bis zu spezialisierten und angepassten Lebensformen während der Zeitalter.


Tintenfische – die zählebigen

Die ersten Tintenfische zeigten sich bereits während der Urzeit der Erde. Im Korallenriff, wo sich die schwedische Insel Øland heute befindet, lebten mehrere verschiedene Tintenfischarten. Wir kennen sie am besten in den Böden des Kalksteins auf Øland, wo Reste von Tintenfischen wie helle Speere verstreut liegen. Tintenfische von Øland findet man häufig an Gedsers Stränden.

Im Mittelalter der Erde breiteten sich Ammoniten in der ganzen Welt aus und wurde eine der dominierenden Tiergruppen. Mit Ende der Kreidezeit erlitten die Ammoniten das gleiche Schicksal wie die Dinosaurier und starben aus. Man kann fast nicht vermeiden am Strand „Donnerkeile“ zu finden, welche die Reste von Tintenfischen mit einem inneren Skelett sind. Nur der Tintenfisch des Mittelalters der Erde, der Nautilus heißt, hat heute noch lebende Nachkommen. Heute ist die Meereswelt wieder mit unzähligen Tintenfischarten bevölkert.


Korallenriff – Great Barrier Reef der Vorzeit

Bereits während der Urzeit der Erde gab es Korallenriffs. Das sind z. B. „Wabenkorallen“ und „Kettenkorallen“. Wir finden Reste am Strand von Øland und Gothland, die mit den Gletschern der Eiszeit kamen. Damals wie heute gab es eine Fülle von Tierarten, die an die Korallenriffe gebunden sind, wie z. B. Seelilie und  Armfüssler.


Gedrehte Schnecken mit Zacken und Spitze

Schnecken und Muscheln sind alte Tiergruppen, die die sonderbarsten Formen entwickelt haben. Das Museum stellt sowohl einige der ältesten als auch der jüngsten aus.Livets udvikling


De ældste dyr

Trilobitter, graptolitter, de ældste er ca. 600 mio. år gamle.


De smukkeste

Kæmpesnegle, muslinger og sjældne forsteninger.


Frysehus - drivhus

Klimaskift mellem koldt og varmt. Livet tilpasser sig.

________________________


Die Entwicklung des Lebens


Die ältesten Tiere

Trilobiten, Graptolithen. Die ältesten sind ca. 600 Mio. Jahre alt.


Die schönsten

Riesenschnecken, Muscheln und seltene Versteinerungen


Gefrierhaus – Treibhaus

Klimawechsel zwischen kalt und warm. Das Leben passt sich an.